someone serving senior man with cup of tea

Language Assistance Services

Language Assistance is available in the following languages:

Email language-interpretation@commonwealth-care.com or connect with us 540-725-8910 and ask for Social Work .

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia linguística. Llame al 540-725-8910.

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 540-725-8910 번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ .: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 540-725-8910.

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 540-725-8910。

العربية (Arabic)

540-725-8910 ملحوظة :إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 540-725-8910.

فارسی (Farsi)

ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ 540-725-8910 ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋ ተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ  540-725-8910.

اُردُو (Urdu)

8910-725-540 ﺧﺒﺮدار: اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ، ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﺎل ﮐﺮﯾﮟ

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 540-725-8910.

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 540-725-8910.

हिंदी (Hindi)

यान आप बोलते तो आपके मु त भाषा सहायता सेवाएं उपलब् ध । 540-725-8910 पर कॉल क।

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 540-725-8910.

বাংলা Bengali

করনঃ বাংলা, কথা বেলত পােরন, তােহল ভাষা সহায়তা । করন ১-540-725-8910

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Kru)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 540-725-8910.

Igbo asusu (Ibo)

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 540-725-8910 .

èdè Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 540-725-8910.